Hệ Thống Lọc UF Công Nghiệp 5M3/H

Ứng dụng

✅  Loại bỏ Vi sinh vật và Vi khuẩn: 99.9%.

✅  Loại bỏ tạp chất: 100%.

✅  Loại bỏ các chất rắn.

✅  Loại các độc tố hóa học.

✅  Loại bỏ các hợp chất lơ lửng.